Tạo một Club

Để tạo câu lạc bộ của riêng bạn, hãy chuyển đến "Tab Câu lạc bộ" và nhấp vào "Tạo Câu lạc bộ".

Nhập "Tên Câu lạc bộ của bạn" và "Mã Câu lạc bộ", sau đó nhấp vào "Tạo".

Last updated