Cách để có BEP20 Tokens

Tokens gốc của Binance Smart Chain (BSC) là BEP20 Tokens. Hầu hết các hoạt động như giao dịch hoặc stake trên BSC đều yêu cầu bạn trả phí gas (gas fees) dưới dạng BEP20 BNB.

Bạn cũng sẽ cần đến phiên bản BEP20 của bất kỳ token nào bạn muốn giao dịch, stake, v.v. trên BSC.

Dưới đây là một số phương pháp được đề xuất để chuyển tiền sang Binance Smart Chain:

🌉 Binance Bridge - Bạn không cần tài khoản hoặc đăng ký, v.v.

📖 Đây là hướng dẫn nhanh có thể giúp bạn.

💰 Binance.com - Bạn có thể rút tokens như BEP20 qua tài khoản Binance của mình (nếu bạn có). Hãy nhớ rằng bạn đã có tài khoản để thực hiện.

📖 Đây là hướng dẫn nhanh có thể giúp bạn.

Last updated