Nhận tiền hoàn lại

Mở rộng và nhấp vào Hoàn tiền trong hồ sơ người dùng.

Nhớ lại! Bạn sẽ có một (1) tuần để yêu cầu số tiền Hoàn lại của mình trước khi chúng hết hạn.

Bạn có thể xem số tiền Hoàn lại khả dụng, nhấp vào Yêu cầu tất cả để yêu cầu Hoàn tiền của bạn.

Last updated