Nạp coin

Bạn có thể xem danh sách các loại coin được hỗ trợ tại đây.

Nhấn vào nút Nạp coin (Deposit).

Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng, hãy nhấn vào nút Cấp quyền (Approve).

Xác nhận (Confirm) giao dịch trong ví của bạn.

Chọn loại Coin bạn muốn gửi.

Nhập số tiền bạn muốn gửi và nhấp vào nút Gửi tiền.

Xin lưu ý rằng khoản nạp coin của bạn vào HunnyPlay phải tuân theo Giới hạn chống cá voi (Anti-Whale).

Bạn có thể xem lịch sử nạp coin của mình bằng cách nhấp vào "Xem Lịch sử" (View History).

Xác nhận (Confirm) giao dịch trong ví của bạn.

Xin lưu ý rằng giao dịch của bạn có thể mất vài phút để hoàn tất. (tùy thuộc vào mạng blockchain)

Xem lại số dư HUNNY trong HunnyPlay.

Last updated