Kết nối ví

  • Chọn phương thức kết nối với ví của bạn. WalletConnect hỗ trợ rất nhiều loại ví. Bạn có thể tìm thấy danh sách đầy đủ các ví được hỗ trợ tại đây.

  • Làm theo hướng dẫn (như là: Quét mã QR, cấp quyền kết nối trên metamask hoặc cấp quyền kết nối trên ví của bạn)

Last updated