Cập nhật hồ sơ

Sau khi đăng nhập HunnyPoker, bạn có thể thay đổi thông tin hồ sơ của mình bằng cách chuyển đến tab "Tài khoản" tại đây.

Bạn có thể chỉnh sửa "Tên người chơi" và "Hình đại diện" của mình tại đây.

Xin lưu ý rằng Hình đại diện của bạn phải ở định dạng .JPG hoặc .PNG và không được lớn hơn 2MB.

Last updated