Thiết lập câu lạc bộ

Bạn có thể thay đổi "Cài đặt câu lạc bộ" bằng cách nhấp vào "Cài đặt".

Bạn cũng có thể chỉnh sửa "Tên Câu lạc bộ", "Biểu trưng Câu lạc bộ" và "Mô tả Câu lạc bộ" trong trang "Cài đặt Câu lạc bộ".

Để "Giải tán Câu lạc bộ của bạn", nhấp vào nút "Giải tán Câu lạc bộ" và xác nhận cảnh báo xóa.

Xin lưu ý rằng Giải tán Câu lạc bộ là vĩnh viễn và không thể đảo ngược.

Last updated