Quản lý Club

Với tư cách là "Chủ Câu lạc bộ", đây là những chức năng có sẵn để hỗ trợ bạn quản lý Câu lạc bộ của mình.

 • Tạo một trò chơi câu lạc bộ

 • Xóa mọi Trò chơi Câu lạc bộ trong Câu lạc bộ của bạn

 • Gửi tin nhắn trong Câu lạc bộ của bạn

 • Phê duyệt đơn đăng ký tham gia câu lạc bộ của thành viên

 • Thăng cấp Thành viên Câu lạc bộ lên Quản lý Câu lạc bộ

 • Xem thành viên câu lạc bộ của bạn

 • Xóa một thành viên câu lạc bộ

 • Tắt tiếng thành viên khỏi Câu lạc bộ trò chuyện

 • Sửa đổi cài đặt câu lạc bộ

 • Giải tán câu lạc bộ

 • Xem hồ sơ câu lạc bộ

Với tư cách là "Người quản lý Câu lạc bộ", đây là những chức năng có sẵn để hỗ trợ bạn quản lý Câu lạc bộ của mình.

 • Tạo một trò chơi câu lạc bộ

 • Xóa Trò chơi Câu lạc bộ trong Câu lạc bộ của bạn

 • Gửi tin nhắn trong Câu lạc bộ của bạn

 • Phê duyệt đơn đăng ký tham gia câu lạc bộ của thành viên

 • Xem thành viên câu lạc bộ của bạn

 • Xóa một thành viên câu lạc bộ

 • Tắt tiếng thành viên khỏi Câu lạc bộ trò chuyện

 • Sửa đổi cài đặt câu lạc bộ

 • Xem hồ sơ câu lạc bộ

Với tư cách là "Thành viên Câu lạc bộ", đây là những chức năng khả dụng sau khi bạn tham gia Câu lạc bộ.

 • Tham gia một trò chơi câu lạc bộ

 • Tạo một trò chơi câu lạc bộ

 • Xóa trò chơi câu lạc bộ của bạn

 • Gửi tin nhắn trong Câu lạc bộ của bạn

 • Xem các thành viên câu lạc bộ của bạn

 • Xem cài đặt câu lạc bộ

 • Rời khỏi một câu lạc bộ

Last updated